Materská škola Miletičova 37 v Bratislave s vyučovacím jazykom slovenským, je päťtriedna a patria k nej aj dve elokované triedy na Gemerskej 4. Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ponúkame  aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola Miletičova 37 je umiestnená v účelovej budove. Elokované triedy sú umiestnené v účelovom zariadení v prízemí obytného domu na Gemerskej ul.  č. 4.

 

 Prijatie dieťaťa do predškolského zariadenia 

    O prijatí dieťaťa do predškolského zariadenia rozhoduje riaditeľka materskej školy, pričom postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti, ku ktorej sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa:

  1. priebežne, počas školského roka – písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia riaditeľka  vydá rodičovi spravidla do 30 dní od podania žiadosti
  2. v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka. Miesto a čas podania žiadosti zverejňuje riaditeľka po dohode so zriaďovateľom v čase od 1. februára do 31. mája príslušného kalendárneho roka.  Rozhodnutie o prijatí/neprijatí vydá riaditeľka rodičovi do 30 dní od ukončenia zberu žiadostí.

 

    

Riaditeľka prednostne prijíma deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku. Do materskej školy prijme riaditeľka:

  1. dieťa, ktoré k 1. 9. príslušného roka spravidla dovŕšilo 3. rok veku a matka   / zákonný zástupca / má trvalý pobyt v Ružinove
  2. dieťa s odloženou školskou  dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou, ktoré do MŠ Miletičova 37 už chodilo a má trvalý pobyt v Ružinove.
  3. dieťa, ktoré  má súrodenca a navštevujeMiletičova 37. 
  4. na doplnenie kapacity po dohode so zriaďovateľom / mimo trvalého pobytu v Ružinove alebo mladšie ako 3 roky/. 

 

Poznámka: Za trojročné dieťa sa považuje dieťa, ktoré do 31. 8. príslušného roka dovŕši 3. rok veku.

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 17,00 hod.

 

Riaditeľka materskej školy – štatutár : Eva Bednaričová

Zástupkyňa štatutára: Mgr. Daniela Lukáčová

Vedúca školskej jedálne: Silvia Novomeská