Plán aktivít v MŠ Miletičova 37 v aktuálnom školskom roku

 

o    stretnutie rodičov na plenárnej schôdzi

o    divadelné predstavenie l x mesačne

o    vyučovanie anglického jazyka

o    pohybová výchova

o    stretnutie Rady rodičov

o    stretnutie Rady školy

o    konzultačné hodiny detského psychológa v MŠ

o    stretnutie rodičov predškolákov s detským psychológom a učiteľkou ZŠ

o    účasť na tvorivých dielňach v ZŠ

o    lampiónový sprievod

o    vianočná besiedka pre rodičov

o    besiedka s Mikulášom

o    kurz korčuľovania

o    fašiangový karneval

o    vystúpenie folklórneho súboru

o    vystúpenie kúzelníka

o    kurz plávania

o    tanečný krúžok

o    prednáška a ukážka práce policajtov

o    oslava Dňa Matiek - besiedka

o    olympiáda zimná, letná

o    oslava MDD, karneval      

o    rozlúčková besiedka spojená s inštaláciou tabla

o    otvorená hodina z anglického jazyka

o    ukážky z environmentálnej výchovy 

o    návšteva knižnice

o    výchovný koncert

o    ukážka práce kynológov

o    výlet na farmu

o    Deň otvorených dverí

o    koncert detí zo ZUŠ

o    jazda na poníkoch v areály MŠ

o    návšteva ZŠ